Welcome to Guangzhou CH Inflatables CO.,LTD
24 hours service hotline
+86 13798034533
About Us
Guangzhou CH Inflatables CO.,LTD

Phone        :     +86 13798034533 
Landline      :    +86 020-39909484

Mail            :      chinflatable@hotmail.com
Address      :      Bulidng C, No. 1 of  Xinxu Down Street, Shilian Road, Shiji Town, Panyu District, Guangzhou, P.R China